KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya, Gurur Tablosunda 18.S?raya Yükseldi

Nisan 2012

Son sekiz y?ld?r vergi rekortmenleri listesinde ilk yüz isim içerisinde yer alan Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya,gurur tablosunda bu y?l 18. s?rada yer ald?.
Türkiye`nin 2011 vergi rekortmenleri listesi aç?kland?. 2011 y?l? vergilendirme döneminde, Avrupa Konutlar? markas?yla in?aat sektöründe büyük ba?ar? elde eden Arta? ?n?aat`?n Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya Türkiye genelinde 18. s?rada yer ald?.
Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya: "Vergi rekortmenleri listesinde yer almak çok anlaml?". ?n?aat sektöründe erken teslimat gelene?i ile bilinen ve gerçekle?tirdi?i birçok proje ile sat?? rekoru k?ran Süleyman Çetinsaya, ülke kalk?nmas? ve ekonomik büyümede verginin önemine dikkat çekerek, "Ekonomimiz için lokomotif sektörleri aras?nda yer alan in?aat sektöründe yer alan firmam?z?n faaliyetleri sayesinde vergi rekortmenleri listesinde yer alm?? olmaktan büyük gurur duymaktay?z. Vergi vermek en önemli vatanda?l?k görevlerimizdendir. Ödedi?imiz vergiler sayesinde, ya?am standartlar?m?z yükselecek, ülke ekonomimiz güçlenecektir. Vergi rekortmenleri listesinde yer almak anlam? bu aç?dan benim için çok büyüktür. Ülkeme katk?da bulundu?um için mutluyum" dedi.