KURUMSAL HABERLER

Gayrimenkul Sektörü GYODER ISTANBUL REstate Zirvesinde Bulu?tu

May?s 2012

Avrupa KONUTLARI sponsorlu?u ile 12. Gayrimenkul Zirvesi ve ?STANBUL Restate Gayrimenkul fuar?; Haliç Hasköy iplik fabrikas?nda Çevre ve ?ehircilik Bakan? Say?n Erdo?an BAYRAKTAR ve ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Say?n Kadir TOPBA? kat?l?mlar? ile gerçekle?ti.
Gayrimenkul sektörünün ulusal ve uluslararas? en önemli oyuncular?, ?stanbul`da düzenlenen 12. Gayrimenkul Zirvesi ve ?STANBUL Restate Gayrimenkul Fuar?`nda bulu?tu. GYODER taraf?ndan Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? himayelerinde, 10-11 May?s`ta düzenlenen Zirve ve Fuar, iki gün süre ile gayrimenkulün nabz?n? tuttu.
Ya?anan önemli geli?melere paralel olarak bu yvl farkl? bir konsept ve özel bir mekanda düzenlenen 12. Gayrimenkul Zirvesi ve ?STANBUL Restate Gayrimenkul Fuar?, 10 May?s Per?embe sabah? gerçekle?tirilen törenle ba?lad?. "De?i?im, Dönü?üm; Devaml?l?k" temas? ile Hasköy ?plik Fabrikas?`nda gerçekle?tirilen Zirve ve Fuar, iki gün süre ile gayrimenkulün ulusal ve uluslararas? bulu?ma noktas? oldu.
"Türkiye`nin Gayrimenkul Platformu" GYODER (Gayrimenkul Yat?r?m Ortakl??? Derne?i) taraf?ndan düzenlenen Zirve ve Fuar`a, iki gün boyunca 20`ye yak?n ülkeden, çok say?da kat?l?mc?n?n ilgi gösterdi. Yerli ve yabanc? birbirinden önemli konu?mac?lar?n yer ald??? Zirve`de, çe?itli ba?l?klar alt?nda düzenlenen 7 oturumla gayrimenkul sektörü tüm aç?lardan ele al?nd?.
12. Gayrimenkul Zirvesi ve ?STANBUL Restate Gayrimenkul Fuar?, GYODER Ba?kan? I??k Gökkaya, ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan? Kadir Topba? ile T.C. Çevre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar`?n konu?malar?yla aç?ld?.