KURUMSAL HABERLER

Toki - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu

Eylül 2012

?STANBUL VAL?S? HÜSEYIN AVN? MUTLU TARAFINDAN Z?YARET ED?LD?

Arta? ?n?aat`?n Avrupa konutlar? Atakent 3 projesinin içinde in?a etti?i TOK? - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu, ?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu taraf?ndan ziyaret edildi. Mutlu, okulun k?sa sürede in?a edilmesinin büyük ba?ar? oldu?unu belirterek Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya`y? tebrik etti.rnAvrupa Konutlar? Atakent 3 projesinin biti?i?inde in?a edilen TOK? - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Ortaokulu, yeni e?itim ? ö?retim döneminde hizmete girdi.rn
Arta? ?n?aat`?n sosyal sorumluluk projeleri kapsam?nda in?a edilen ve tüm bölgeye hizmet vermesi amac?yla Milli E?itim Bakanl???na teslim edilen okul, 24 derslikten olu?uyor.rn

Vali Mutlu; "Di?er Okul Projelerine Örnek Niteli?inde"
?stanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ile birlikte okul binas?nda incelemelerde bulundu. Okul in?aat?n?n k?sa sürede tamamlanmas?n?n büyük bir ba?ar? oldu?unu belirten Mutlu, söz konusu ilkokul projesinin kolej niteli?inde oldu?unu vurgulad?. Mutlu, projenin diger okul uygulamalar?na da örnek olabilece?ini söyledi.
Tüm bölgeye hizmet vermesi için Arta? ?n?aat taraf?ndan in?a edilen 24 derslikli TOK?-Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu birbirine entegre edilmi? 4 ayr? binadan olu?uyor. ?lkokul ve ortaokul ö?rencilerinin yan? s?ra, okul bünyesinde bulunan anaokuluyla da e?itim ö?retim hayat?na ba?layan TOK? Avrupa Konutlar? ?lkögretim Okulu, Atakent?in merkezinde yer aliyor. Okulda yemekhane, kantin, tiyatro salonu ve spor salonu bulunuyor.
  • Toki - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu
  • Toki - Avrupa Konutlar? ?lkö?retim Okulu