KURUMSAL HABERLER

Konuta Yön Verenler Kayseri'de Bulu?tu

Ekim 2012

Konut sektörünün lider 19 f?rmas?n?n üye oldu?u Konut Geli?tiricileri ve Yat?r?mc?lar? Derne?i (KONUTDER) ilk defa Istanbul d???nda yönetim kurulu toplant?s? yapt?.

Kayseri?de bir araya gelen markal? konut üreticileri, "Kentsel Dönü?ümün Getirdikleri, Yeni Tüketici Kanun Tasar?s?" gibi konular? tart??t?. Toplant?ya, ev sahipli?ini gerçekle?tiren Mustafa Kalayc?gil (K?nas in?aat), Ömer Faruk Çelik (Sinpa? GYO), Haluk Sur (Emlak GYO), Gökhan Çetinsaya (Avrupa konutlar?), Murat Odaba? (?hlas ?n?aat), Ali Dumankaya (Dumankaya ?n?aat), Altan Elmas (Suryap?), Emre Çaml?bel (Soyak) ve Ziya Y?lmaz (Dap Yap?) kat?ld?.

Türkiye?deki markal? konutlar?n önemli bir k?sm?n? üreten KONUTDER üyeleri, bugüne kadar 170 binin üzerinde konutun in?as?na imza att?.

Türkiye ekonomisine y?lda yakla??k 3 milyar dolarl?k bir katma de?er yaratan firmalar, yakla??k 30 bin ki?iye de do?rudan ve dolayl? olarak istihdam sa?l?yor.