KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar?

Ekim 2012

Kayseri Büyük?ehir Belediyesi`nin öncülü?ünde Kayseri Valili?i, belediyeler, sivil toplum kurulu?lar?, ?irketler ve firmalar?n kat?l?m?yla Ankara Congresium`da "Kadim Kent Kayseri" Günleri düzenlendi.

Aç?l???n? Cumhurba?kan? Abdullah Gül?ün gerçekle?tirdi?i fuara siyaset dünyas?ndan çok say?da isim de kat?ld?. Cumhurba?kan? Gül yapt??? konu?mada, "Ticaret olarak temayüz etmi?, vas?flar? hep geli?mi?, daha sonra sanayi ile kendisini ispatlam??, sonra e?itimde çok büyük hamleler yapm??, bugün 4 üniversitesi olan büyük bir ?ehir. ?imdi de turizm ile çok büyük bir hamle yap?yor. Bütün bunlar bizi gururland?r?yor. Bir Anadolu ?ehrinde bu vas?flar?, bu geli?meleri görmek ?üphesiz ki bir Kayserili olarak beni ayr?ca çok mutlu ediyor, çok gururland?r?yor" dedi.

Kayseri Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan yürütülen Erciyes K?? Sporlar? ve Turizm Merkezi Projesi, Kadim Kent Kayseri Günleri`nin en çok ilgi çeken standlar?n?n ba??nda geldi. Avrupa Konutlar? stand? da fuarda yerini ald?. Avrupa Konutlar?`n?n tüm projeleri kat?l?mc?lar taraf?ndan ilgiyle incelendi.
  • Avrupa Konutlar?