KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar?

Ekim 2012

Konutun Markas? Avrupa Konutlar?, Giri?imci Fikirleri Destekliyor.

rn?n?aat kalitesi, mü?teri hizmeti, do?ru lokasyonlarda do?ru projeleri ile ?konutun markas?? olan Avrupa Konutlar?, erken teslim ve sat?? sonras? site yönetim hizmetleri ile de sektörde farkl?la??yor. ??e yakla??m? ve bu yakla??m? sürdürülebilir k?lma özelli?i ile konut piyasas?nda model olan Avrupa Konutlar?, sektörün geli?imini sa?layabilecek tüm giri?imci fikirlere de kulak veriyor.
TV8?de yay?nlanan ?Bir Fikrin mi Var? yar??ma program?nda in?aat kategorisi sponsoru olan Avrupa Konutlar?, gençlerin hayata geçirmeyi hayal ettikleri i? fikirlerini dinliyor. Fikrin getirisini, uygulanabilirli?ini ve özgünlü?ünü de?erlendirecek olan Avrupa Konutlar?, ticari ba?ar? ?ans? yüksek fikrin hayata geçirilmesine destek olacak.Avrupa Konutlar?