KURUMSAL HABERLER

Istanbul'un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?

Aral?k 2012

ARTA? Grup, Ayd?nl? Grup ve Invest ?n?aat, ye?il ile mavinin bulu?tu?u, ?stanbul?un sembolü olabilecek nitelikte bir proje için bir araya geldi. Evyap Holding?in Ayaza?a?daki arazisinde in?aas?na ba?lanan Vadistanbul bas?na tan?t?ld?.

ARTA? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n; ard?nda 4 y?ll?k bir çal??man?n bulundu?unu, Ayd?nl? Grup Yönetim Kurulu Ba?kan? Ömer Faruk Kavurmac??n?n ise kente de?er kataca??n? ve örnek proje olaca??n? belirtti?i Vadistanbul?un lansman?na, bas?n yo?un ilgi gösterdi.

Ayaza?a?da konumland?r?lan Vadistanbul, ?stanbul?un kuzeyindeki Belgrad orman? ile ?ehrin merkezi Maslak?? birle?tiriyor. ?stanbul bo?az?n?n temiz sular?n? ta??yan Sadabad deresi ise projeyi boydan boya kat ediyor.

424 bin metrekare üzerinde hayata geçirilecek projede, 3 bin konut, 55 bin metrekarelik al??veri? merkezi, 700 metre uzunlu?unda cadde üzerinde bulunacak 28 bin metrekarelik cadde ma?azalar? ve restoranlar, 240 bin metrekarelik ofis alan? ile 48 bin metrekare alana sahip 5 ve 4 yildizli oteller yer alacak. Ortalama 35 bin ki?inin ya?ayaca?? Vadistanbul, ?ehrin metro a??na ba?lanacak özel bir metroya da sahip olacak.Istanbul'un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?


  • Istanbul'un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?
  • Istanbul'un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?
  • Istanbul'un Sembolü Olacak Vadistanbul Bas?na Tan?t?ld?