KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar?,

Ocak 2013

?stanbul Genç Giri?imciler Derne?i taraf?ndan düzenlenen toplant?ya ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba? da kat?ld?.

Tatil köyü konseptinde projeler üreterek bugüne dek 9.500 konut tamamlayan ve ?stanbul?un planl? geli?iminde etkin rol alan Avrupa Konutlar?, kentin gelece?ine ili?kin organizasyonlara sponsorluk deste?ini sürdürüyor.

?stanbul Genç Giri?imciler Derne?i taraf?ndan düzenlenen "21. Yüzy?l?n Ba?kenti ?stanbul" konulu toplant?da konu?an Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Kadir Topba?, ?stanbul`a 2013 y?l?nda 4.5 milyar dolarl?k yat?r?m yapacaklar?n?, bu yat?r?m?n yüzde 55`inin trafik sorununu çözmeye harcanaca??n? aç?klad?. ?stanbul`un plans?z bir süreçten geçmi? oldu?unu, Esenyurt gibi ilçelerde yanl?? ?ekilde yap?lan imar planlar?n?n vatanda??n da ma?dur olmas?na yol açt???n? belirten Topba?, imar hakk? transferiyle bu soruna çözüm bulmaya çal??t?klar?n? iletti.

Toplant?da konu?an bir di?er isim olan ?SG?D Yönetim Kurulu Ba?kan? H. ?nanç KABADAYI ise ?stanbul`un adeta bir ar? kovani gibi yeniden in?a edildi?ini söyledi. Kabaday?, "Turizm ve ticaret alan?ndaki hareketlilik artt?kça art?k Istanbul`a 2 havaliman?, 2 köprü yetmez hale geldi. 3. havaliman?, tüp geçit, 3. köprü, metro çalismalar?, metrobüs, hizli tren, Kanal ?stanbul, ?stanbul`a kom?u yeni ?ehir projeleri, kentsel dönü?üm gibi çal??malar ?stanbul`u yerel ve global sermaye için cazibe merkezi haline getiriyor. ?stanbul`u cazibe merkezi haline getirme anlam?nda at?lan ad?mlar ve milyar dolarlara ula?an yat?r?mlar sayesinde art?k ?stanbul`un ta?? topra?? alt?n de?il elmas olacak." dedi.  • Avrupa Konutlar?,