KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar? Uluslararas? Ye?il Binalar Zirvesine Sponsor Oldu

?ubat 2013

Çevre Dostu Ye?il Binalar Derne?i taraf?ndan düzenlenen Uluslararasi Ye?il Binalar Zirvesi?ne Çevre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, TOK? ba?kan? Ahmet Haluk Karabel ve konut sektörünün önde gelen isimleri kat?ld?. Gelece?in ?ehirlerinin konu?uldu?u zirveye Avrupa Konutlar? da sponsor oldu.

Çevre ve ?ehircilik Bakan? Erdo?an Bayraktar, Dünyada Türkiye?nin yükselen itibar?na ra?men ?ehirle?menin kötü oldu?unu vurgulad?. Bayraktar, "Ülkemizdeki mevcut konut stokunun büyük bir k?sm?, dayan?ks?z ve sa?l?ks?zd?r. Enerji verimli olmayan, yal?t?ms?z, kaynak israf? do?uran yap?lardan olu?maktad?r. Kentlerimizin altyap?s? eski ve yetersiz niteliktedir. Yakla??k 14 milyon konutun elden geçmesi, bunlar?n 6,5 milyonunun y?k?l?p yeniden yap?lmas? gerekmektedir." diye konu?tu.

Çevre ve ?ehircilik Bakanl??? olarak, Türkiye?nin geli?imine paralel bir ?ehircilik anlay??? ile marka kentler olu?turacaklar?n? belirten Bayraktar, "Kentsel dönü?ümü çevre esasl? yürütece?iz. Yeni binalarda; rüzgâr ve güne? enerjisiyle ya?mur suyundan istifade edece?iz. Bunlar? dönü?üm çal??malar?nda büyük ölçüde ?art ko?aca??z. Yenilenmesi planlanan konutlar?n bir bölümünü bile, ye?il bina olarak tasarlarsak; 2023`e kadar ülke ekonomisinde, büyük bir enerji ve su tasarrufu sa?lamam?z mümkün olacakt?r" dedi.  • Avrupa Konutlar? Uluslararas? Ye?il Binalar Zirvesine Sponsor Oldu
  • Avrupa Konutlar? Uluslararas? Ye?il Binalar Zirvesine Sponsor Oldu