KURUMSAL HABERLER

Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?

?ubat 2013

Avrupa Konutlar? sakinlerinden olu?an Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u, Sefaköy Kültür Merkezi?nde 4. konserini verdi. Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya?n?n da izledi?i konsere, bestekarlar Amir Ate?, Alaaddin Pakyüz ve Cahit Deniz onur konu?u olarak kat?ld?lar.

Avrupa Konutlar? sakinlerinin olu?turdu?u Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u 3. y?l?na girdi. Türk Sanat Müzi?i sanatç?s? Y?ld?r?m Bekçi ?efli?indeki topluluk 4. konserini Sefaköy Kültür ve Sanat Merkezi?nde verdi.

TRT?nin en ünlü sunucular?ndan Mustafa Yola?an??n sunuculu?unu yapt??? konser gecesinin onur konuklar? bestekarlar Amir Ate?, Alaaddin Pakyüz ve Cahit Deniz oldu. Koro ve solistler bu bestekarlar?n; aralar?nda ?Bir K?z?l Goncaya Benzer Duda??n, Gönülde A?k Denen Mutluluk Varken ve Bana A?k? Ö?retensin? gibi eserlerinin de bulundu?u bir çok bestesini seslendirdi.

Konseri izleyenler aras?nda Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya da bulundu. Gecenin sonunda üç de?erli bestekar; Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, Küçükçekmece Belediye Ba?kan Yard?mc?s? Hüseyin ?pek ve Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Ba?kan? Ercan Alt?nel?in elinden birer plaket ald?lar. Çetinsaya; Avrupa Konutlar??nda kom?uluk ili?kilerine güzel örnek te?kil eden tüm koro üyelerine te?ekkür etti.



  • Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?
  • Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?
  • Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?
  • Bestekarlar Avrupa Konutlar? Musiki Toplulu?u Konserini Onurland?rd?