KURUMSAL HABERLER

Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor

?ubat 2013

AVRUPA KONUTLARI VE ACIBADEM GRUBU EL SIKI?TI

Arta? Grubu, Avrupa Konutlar? markal? 3 projesini hayata geçirdi?i Atakent?e Ac?badem Sa?l?k Grubu ile anla?arak Ac?badem Atakent Hastanesi kazand?rd?. Avrupa Konutlar? Atakent 3 projesinin bünyesinde in?a edilen hastanede faaliyet gösterecek Ac?badem Atakent Hastanesi için Arta? Grubu ve Ac?badem Sa?l?k Grubu Yönetim Kurulu Ba?kanlar?, düzenlenen imza töreninde el s?k??t?.

Nitelikli konutlar ve büyük yat?r?mlarla planl? bir ?ekilde geli?en ve ?stanbul?un yeni cazibe merkezi haline gelen Atakent, Avrupa Konutlar? Atakent 3 projesiyle birlikte Ac?badem Sa?l?k Grubu?nun en büyük hastanesine sahip oluyor.

Ac?badem Proje Yönetimi binas?nda düzenlenen imza töreninde el s?k??an Ac?badem Sa?l?k Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Mehmet Ali Ayd?nlar ve Arta? Grubu Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, hastanenin bölgeye ve bölge insan?na hay?rl? olmas?n? dilediler.

Avrupa Konutlar? markal? projeleriyle Atakent bölgesine büyük yat?r?m yapan Çetinsaya; "Atakent, son derece planl? bir ?ekilde geli?en bir bölge ve ?stanbul`un dönü?üm sürecinde örnek niteli?i ta??yacak özelliklere sahip. Bu bölgede in?a etti?imiz son projemiz olan Avrupa Konutlar? Atakent 3 ile Atakent`e büyük de?er kazand?rd?g?m?za inan?yorum. Proje bünyesinde hayata geçirdi?imiz okul, cami ve hastane ile bölgenin kalk?nmas?nda rol olmaktan mutluyuz. Hastanemizin, sa?l?k sektörünün devlerinden Ac?badem ile faaliyete geçmesi de sevindirici bir di?er nokta." dedi.


ÜNIVERS?TE HASTANES? OLACAK

Toplam 59 bin 800 metrekare kapal? alana sahip olan hastane, sa?l?k grubunun en büyük hastanesi olacak ve üniversite hastanesi olarak hizmet verecek. Ac?badem Üniversitesi Hastanesi`nin uzman hekim kadrosu ve ileri teknolojiye sahip cihazlarla donat?lm?? eksiksiz tibbi birimleri, Atakent halk?na kaliteli sa?l?k hizmeti sunacak.

BÖLGEN?N DE?ER?NE KATKI SA?LAYACAK

Avrupa Konutlar?`nin toplam 3 konut projesiyle, geli?iminde etkin rol aldi?i Atakent?te, Ac?badem Hastanesi bölgenin de?erini art?racak. Y?l?n son çeyre?inde hizmete ba?layaca?? belirtilen hastanesinin Avrupa Konutlar? Atakent 3?e de ?imdiden de?er kazand?rd??? belirtiliyor.
  • Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor
  • Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor
  • Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor
  • Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor
  • Ac?badem Atakent Hastanesi Yak?nda Aç?l?yor