KURUMSAL HABERLER

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman ÇET?NSAYA 2. Gayrimenkul Liderler Zirvesinde Konu?tu

Mart 2013

Bu y?l ikincisi gerçekle?tirilen "Gayrimenkul?de Liderler Zirvesi", devlet yetkililileri, in?aat sektörü temsilcileri, ö?retim görevlileri ve bas?n?n kat?l?m?yla "Gayrimenkul ve ?n?aat Sektöründe Kurumsal Geli?im ve Sürdürülebilirli?in Kentsel Dönü?üm ve Projelere Etkileri" temas?yla gerçekle?tirildi.

Zirvede "Gayrimenkul Projelerinde Huzurlu Ya?am Alanlar? Yaratman?n Önemi ve Sürdürebilirli?i" konu ba?l???yla konu?an Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, tüm projelerini bir annenin, baban?n, çocu?un ne istedi?ine bakarak, tüm ihtiyaçlar? ara?t?rarak in?aa ettiklerini söyledi.

?stanbul gibi de?erli bir ?ehirde kentsel dönü?ümün gereklili?ini vurgulayan Çetinsaya, evi dönü?ecek vatanda??n 100 metrekarelik dairesi kar??l???nda talebinin s?n?r?n?n olmad???n?, sosyal donat?, otopark, peyzaj ihtiyaci kar??lanmadan in?aat yap?lamayaca??n? belirtti. Kentsel dönü?üm sürecinde bakanl?k ve belediyelerin vatanda?? talebi konusunda bilinçlendirmesi gerekti?ini belirten Çetinsaya, ?ehir planlar?n?n ise ada, parsel de?il mahalle bazl? olmas? gerekti?ini söyledi.

Konutta arz fazlas? söylemlerine kat?lmad???n? belirten Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya, önemli olan?n do?ru lokasyon ve fiyat tespiti oldu?unu, 6 y?lda 9.500 konutu s?k?nt?s?z teslim etti?ini söyledi. Yeni KDV yasas?n?n ise sektörün önünü t?kayaca??n? vurgulayan Çetinsaya, vatanda??n 70 metrekarelik bir daire için yüzde 18 KDV ödeme konusunda endi?eleri oldu?unu söyledi. Sat?? ofislerinde her i?lemin resmi gerçeklesti?ini, kurumlar vergisinden kaçmak için hiçbir de?erin dü?ük gösterilemeyece?ini belirten Çetinsaya market gibi çal??t?klar?n?, bakkallar ile kar??t?r?lmamalar? gerekti?inin alt?n? çizdi.  • Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman ÇET?NSAYA 2. Gayrimenkul Liderler Zirvesinde Konu?tu
  • Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman ÇET?NSAYA 2. Gayrimenkul Liderler Zirvesinde Konu?tu