KURUMSAL HABERLER

FMV I??k Okullar? Ispartakule'de

Nisan 2013

ISPARTAKULE?N?N ?LK ÖZEL OKULU; AVRUPA KONUTLARI ISPARTAKULE 3 PROJES? ÖNÜNDE H?ZMET VERECEK.

Feyziye Mektepleri Vakf? I??k Okullar??n?n ?stanbul?daki be?inci kampüsü, ?ehrin en nitelikli konut alanlar?ndan biri olan ve bir çok yat?r?m?n merkezi haline gelen Ispartakule?de hizmet verecek. FMV I??k Okullar? Ispartakule/Bahçesehir Kampüsü, toplam üç konut projesi ile bölgenin geli?mesinde etkin rol alan Avrupa Konutlar??n?n; Ispartakule 3 projesi önünde in?aa etti?i komplekste e?itim verecek.

Ispartakule?nin ilk özel okul kompleksinin imzalar?n?n at?ld??? törende konu?an Feyziye Mektepleri Vakf? Ba?kan? Tufan Durguno?lu; ?N??anta??, Ayaza?a, ?ile ve Erenköy?den sonra kurumumuzun bayra??n? dalgaland?raca??m?z Ispartakule?de de in?allah e?itim u?runa uzun seneler çal??aca??z, gayret sarfedecegiz.? diye konu?tu.

Avrupa Konutlar? Yönetim Kurulu Ba?kan? Süleyman Çetinsaya ; ?Istanbul?un yeni ya?am alan? olarak konumlanan Ispartakule?de her geçen gün nüfus artmaya devam ediyor. Bölgede hayata geçirdi?imiz Avrupa Konutlar? markal? projemizin en sonuncusu olan Avrupa Konutlar? Ispartakule 3?te I??k Okullar? ile anla?t?k ve Ispartakule?nin ilk özel okulu hizmete giriyor.? dedi.


2013-2014 E??T?M Ö?RET?M YILINDA H?ZMETE BA?LAYACAK

Bölgenin ilk özel okul kompleksinde, anaokul, ilkokul ve ortaokul hizmet verecek. 20 bin metrekare kapal? alana sahip kampüs binas? üç kattan olu?uyor. Binan?n farkl? fiziksel yap?s?, bir noktadan di?er noktaya ula??m?n yatay geçi?lerle sa?lanmas?na ve ö?rencilerin tüm katlardan d??ar? ç?kabilmesine imkan tan?yor. Konferans salonu, atölyeler, laboratuvarlar, kütüphane, yüzme havuzu, spor salonu ve yemekhaneye ula??m okul binas? d???na ç?k?lmas?na gerek kalmadan okul içinden geçislerle sa?lanabiliyor.Okul 2013-2014 e?itim ö?retim y?l?nda hizmete ba?layacak.


127 YILLIK KÖKLÜ GEÇM??

Feyziye Mektepleri Vakf? I??k Okullar? 127 y?ll?k köklü geçmi?iyle, Osmanl? ?mparatorlu?u?ndan Türkiye Cumhuriyeti?ne uzanan döneme; ulusal egemenli?e, Atatürk ?lke ve ?nkilaplar??na tan?kl?k etmi? ve 17 Aral?k 1934 tarihinde kurulu?unun 49.y?ldönümünde Mustafa Kemal Atatürk?ün onay? ile ?I??k? ad?n? alm??t?r.

?Önce iyi insan yeti?tirmek? ilkesiyle hareket eden I??k Okullar?, günümüzün en geli?mi? e?itim ve ö?retim sistemlerini uygulamakta ve insan haklar?na sayg?l?, laik ve demokrat, bilimsel dü?ünen, sosyal ya?amlar?nda etkin nesiller yeti?tirmeyi amaçlamaktad?r.
  • FMV I??k Okullar? Ispartakule'de
  • FMV I??k Okullar? Ispartakule'de
  • FMV I??k Okullar? Ispartakule'de
  • FMV I??k Okullar? Ispartakule'de