KURUMSAL HABERLER

Süleyman Çetinsaya'ya 4. Hay?rseverler Zirvesi'nde Ödül

Kas?m 2013

Hay?rseverli?i ile bilinen ve bu alanda Türkiye`ye örnek, daha önce 3 zirve gerçekle?tiren Kayseri, gelene?i yine bozmad? ve zirvenin dördüncüsünü gerçekle?tirdi.

Büyük?ehir Belediyesi taraf?ndan Erciyes`te düzenlenen 4. Hay?rseverler Zirvesi?ne, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z, Vali Orhan Düzgün, Dan??tay Ba?savc?s? Mevlüt Çetinkaya, milletvekilleri, Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Mehmet Özhaseki, kamu kurum ve kurulu?lar?n yöneticileri ile çok say?da davetli kat?ld?. Zirve, Türkiye`nin de?i?ik bölgelerinde ya?ayan hay?rseverleri bulu?turdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan? Taner Y?ld?z yapt??? konu?mada, Kayseri`nin imar?nda eme?i geçen bütün hay?rseverleri minnetle, ?ükranla and???n? belirterek ailelerine de hay?r i?lerine verdikleri destekten dolay? te?ekkür etti.

Zirvede ödül verilen hay?rseverler aras?nda; organizasyona e?i Nurcan Çetinsaya ile kat?lan Süleyman Çetinsaya da yer ald?. Kayseri?de e?itim ve sa?l?k alanlar?nda pek çok sosyal sorumluluk projesine imza atan Çetinsaya, ödülünü Büyük?ehir Belediye Ba?kan? Mehmet Özhaseki?nin elinden ald?.
  • Süleyman Çetinsaya'ya 4. Hay?rseverler Zirvesi'nde Ödül
  • Süleyman Çetinsaya'ya 4. Hay?rseverler Zirvesi'nde Ödül