KURUMSAL HABERLER

?EN ?Y? KARMA PROJE? ÖDÜLÜ TEMA ?STANBUL?UN

Kas?m 2014

Hürriyet gazetesinin öncülü?ünde gerçekle?tirilen Sign Of The City Awards?ta ?ehre imza atan yap?lar ödüllendirildi. Projeler de?erlendirilirken, gayrimenkulün ekonomik ba?ar?s?n? de?il, çevresine ve kente etkileri dikkate al?nd?.

?stanbul?a yeni bir ya?am kültürü vadeden Tema ?stanbul ?En ?yi Karma Proje? kategorisinde birinci oldu. Ödülü Mesa, Arta?-Özta?, Kantur-Akda? Ortak Giri?im Grubu Yönetim Kurulu Ba?kanlar? Erhan Boysano?lu, Süleyman Çetinsaya ve Ali Kantur birlikte ald?.

Türkiye?nin ilk master planl? projesi olma özelli?ini ta??yan Tema ?stanbul; konut alan? Tema ?stanbul, sosyal alan Tema Plaza ve tematik e?lence park? Tema World olmak üzere 3 fonksiyondan olu?uyor. 2 milyar dolarl?k yat?r?m de?eriyle Tema ?stanbul; Türkiye ekonomisine tek ba??na 5 milyar dolar?n üzerinde bir katk? sa?layacak.