Avrupa Konutlar? Atakent 3

PROJE DETAYLARI
KONUMAtakent / Küçükçekmece / ?stanbul
ARSA ALANI193.000 m²
KONUT SAYISI2292
PROJE SÜRESİ18 Ay
PROJE ADRESİIstasyon Mah. Istanbul Cad. Bezirgan Bahçe Mevkii Atakent Küçükçekmece/ ISTANBUL
TESLİM TARİHİ2012

S?TE ?Ç? GENEL ?MALATLAR

* Vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde site çevresi güvenlik duvarlar? ile çevrilerek araç ve yaya giri?leri için güvenlik noktalar? olu?turulacakt?r. Araçlar?n siteye giri?leri ve ç?k??lar? otomatik bariyer kontrollü, üç (3) güvenlik noktas?ndan olacakt?r.
* Site içi araç ve yaya yollar?, aç?k ve kapal? otoparklar yap?lacakt?r.
* Engelli ve çocuk arabas? sirkülâsyonu da dü?ünülerek bina içi asansörlere ula??m sa?lanacak, sosyal tesis engelli ve çocuk arabas? girecek ?ekilde kurgulanacakt?r.
* Site içinde çevre duvar?n? ve/veya demir korkuluk/çitleri kontrol alt?nda tutan güvenlik amaçl? kapal? devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik merkezinden 7/24 saat izleme ve kay?t yap?lacakt?r.
* Projesine uygun olarak dijital IP tabanl? renkli görüntülü interkom sistemi kurulacakt?r. Daireler, blok giri?i ve site giri? kap?s? ile sesli ve görüntülü ileti?im kurabilecektir.
* Projesine uygun olarak dijital adresli yang?n alg?lama ve ihbar sistemi kurulacakt?r.
* Tüm site içinde kesintisiz enerjiyi sa?layacak %100 kapasitede jeneratörler konulacakt?r.
* IEEC (Uluslararasi Elektrik-Elektronik Standard?) hükümlerine uygun olarak topraklama ve y?ld?r?mdan korunma tesisati tesis edilecektir.

BLOK GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR
* Binalar betonarme karkas olup, konutlar tünel kal?p sistemi ile otoparklar konvansiyonel kaset sistem ile yap?lacakt?r. Yap? temelleri radye temel veya derin temel sistemleri kullan?larak in?a edilecektir.
* Bloklarda zemin iyile?tirmesi ve temel sistemi; "?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi ?n?aat Mühendisli?i Bölümü" taraf?ndan düzenlenen rapor ve hesaplar do?rultusunda yap?lacakt?r.
* Proje ve yönetmeliklere uygun, ?s? yal?t?m?n? sa?lamak amac?yla d??ar?dan mantolama yap?lacakt?r. Ayr?ca, ba??ms?z bölümler aras?nda yönetmelik standartlar?na uygun olarak ?s? ve darbe sesine kar?? sap alt? yal?t?m ?iltesi yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde, mimari projelerine uygun olarak cephe kaplama malzemeleri ve/veya d?? cephe boyalar? kullan?lacakt?r.
* D?? duvarlar izotu?la ve/veya blok tu?la ve/veya gazbeton, iç duvarlar ise tu?la duvar ve / veya gazbeton malzemeleri ile yap?lacakt?r.
* Çat?; teras çat? olup su ve ?s? yal?t?m? yap?ld?ktan sonra seramik ve/veya do?al ta? ve/veya dere çak?l? uygulamas? yap?lacakt?r.
* Blok giri?ine her daire için posta kutusu yap?lacakt?r.
* Konutlar?n içme ve kullanma suyu ?ehir ?ebekesinden temin edilecek olup, su kesilmeleri ve bas?nç yetersizli?ine kar?? projesinde gösterilen yerlerde blok baz?nda paslanmaz çelik su depolar? ve hidrofor sistemleri kurulacakt?r.
* Bloklar?n pis su tesisatlar?nda DIN 4102 ve DIN 4109` a uygun ve bodrum deney odas? UG arka`da ölçülen kurulum ses seviyesi L ln de?eri maksimum 20 dB de?erini geçmeyecek sessiz borular ve ekleme parçalar? kullan?lacakt?r.
* Mimari kat planlar?nda gösterilen yerlere Yang?n Yönetmeli?ine uygun ?ekilde yang?n dolab?, itfaiye su alma a?z? ve sprinkler montaj? yap?lacakt?r.
* Dairelerin s?cak su ihtiyac? ayr? merkezi ?s?tma boylerinden temin edilecektir.
* Merkezi sistem ?s?tma ve s?cak su tesisat? yap?lacak olup Enerji Performans? Yönetmeli?ine uygun olarak daire giri?lerine kalorimetre, su sayac? ve ?s? ölçer konulacakt?r. 24 saat kesintisiz s?cak su temini sa?lanacakt?r.
* Asansör kat kap?lar? 90 dakika süre ile yang?na kar?? dayan?kl?, otomatik ve satine ta?lanmis paslanmaz çelik olacakt?r.
* Bloklarda Yang?n yönetmeli?ine ve projesine uygun olarak, adresli dedektörler, manuel yang?n ihbar butonlar? ve fla?örlü yang?n ihbar sirenleri ile dijital adresli yang?n alg?lama ve ihbar sistemi tesis edilecektir.
* Blok giri?lerinde sabit kameral?, konu?ma modüllü, dijital keypadl?, elektronik kodlama içeren, LCD ekranl? interkom panel montaj? yap?lacakt?r.
* Merdivenler ve kat holü aydinlatmalar?nda hareket sensörleri ile çalisan dekoratif armatürler tesis edilecektir.
* Bloklarda trafik hesabina ve yang?n yönetmeli?ine uygun say?da ve h?zda, TSE standartlar?nda asansörlerin temini ve montaj? yap?lacakt?r.

DA?RE GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR
* Daire giri? kap?lar?; Çelik kap? olup, yüzeyler ah?ap ve/veya pvc kaplama ve/veya MDF üzeri lake boyal? olacakt?r.
* Daire iç kap?lar?; Beyaz pvc monoblok kap? kullan?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin tüm d?? do?ramalar? PVC yap?l?p, ?s? cam konfor kullan?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin antrelerinde ah?ap kaplama veya lake boyali veya pvc kaplamal? portmanto/vestiyer dolab? yap?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin salon ve yatak odalar?na dekoratif kartonpiyer yap?lacakt?r. Konutlar?n salon, yatak odalar? ve mutfaklar?na perde band? olu?turulacakt?r. Mutfak, Antre ve Koridorlarda k?smi asma tavan uygulanacakt?r.
* Do?algaz tesisat? daire giri?lerine selenoid vana montaj? yap?lacakt?r.
* Salon ve Ebeveyn Yatak odalar?nda klima elektrik altyap? tesisat? olu?turulacakt?r.
* Konutlarda kullan?lacak tüm prizler toprakl?, çocuk korumal? tip olacakt?r.
* Mutfaklarda alarml? kaçak gaz dedektörü (ev içinde ses ile ikaz veren,adresli ve selenoid vana ile ev gazini kesen tip) konulacakt?r.
* Daire içi antre, koridor, balkon, banyo ve mutfaklarda dekoratif aydinlatma armatürü olacakt?r.
* Bina TV tesisatlar?nda hedent ve multiswitch sistemleri ile Uydu ve Ulusal Yay?n Yapan Özel Uydu Sistemleri altyap?s? kurulacakt?r. Kullan?c? taraf?ndan decoder-receiver temin edilip, abone olunmasi halinde Uydu ve Ulusal Yay?n Yapan Özel Uydu Sistemleri yayinlar? izlenebilecektir. Ayr?ca baz? analog yay?nlar (uydu al?c?s? olmaks?z?n) izlenebilecektir.
YAPILACAK OLAN ?MALAT

ANTRE / IN?AAT
DUVAR: Alç? s?va üzeri su bazl? boya kullan?lacakt?r.
DÖ?EME: Yer kaplamas? olarak granit kullan?lacakt?r.
TAVAN: Alç? s?va üzeri plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
* Sap alt? ?s? ve darbe sesine karsi yalit?m ?iltesi yap?lacakt?r.
ELEKTR?K
* Renkli, görüntülü interkom ünitesi montaj? yap?lacakt?r.
* Projesine uygun ?ekilde ayd?nlatma, dekoratif armatür ile birlikte te?is edilecektir.
SALON / INSAAT
DUVAR: Alçi s?va üzeri su bazl? boya kullan?lacakt?r.
DÖ?EME: Laminant parke yap?lacakt?r.
TAVAN: Alç? s?va üzeri plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
* Sap alt? ?s? ve darbe sesine kar?? yal?t?m s?ltesi yap?lacakt?r.
* Her daire için salonlara split klima için elektrik tesisati çekilecektir.

MUTFAK / ?N?AAT
DUVAR: Alç? s?va üzeri su bazl? boya kullan?lacakt?r.
DÖ?EME: Yer kaplamas? olarak granit kullan?lacakt?r.
TAVAN: Alç? s?va üzeri plastik tavan boyas? yap?lacakt?r. MUTFAK DOLABI: Ah?ap kaplama ve cilal? ve/veya lake boyal? yada PVC kaplamal? mutfak dolab? yap?lacakt?r.
TEZGAH: Akrilik ve/veya do?al granit tezgah yap?lacakt?r. Tezgah ve üst dolap aras? seramik ve/veya granit kaplama yap?lacakt?r.
MEKAN?K
* 1.s?n?f 1.5 gözlü, damlal?kl?, paslanmaz çelik evye tak?lacakt?r.(1+1 tipi dairelerde tek gözlü damlal?kl? paslanmaz çelik evye tak?lacakt?r.)
* 1.s?n?f evye bataryas? tak?lacakt?r.
* Ocak için do?algaz tesisat? çekilip, ocak do?algaz fleksleri takilacakt?r. * F?r?n, Mikrodalga f?r?n, Ocak, Davlumbaz ve Bula??k Makinas? montaj? yap?lacakt?r.
* Sap alti ?s? ve darbe sesine kar?? yal?t?m siltesi yap?lacakt?r.

ELEKTR?K
* Projesine uygun ?ekilde ayd?nlatma, dekoratif armatürü ile birlikte tesis edilecektir.
* Alarml? kaçak gaz dedektörü (ev içinde ses ile ikaz veren, adresli ve selenoid vana ile ev gazini kesen tip) konulacakt?r.

WC-BANYO / IN?AAT
DUVAR: Asma tavana kadar 1. s?n?f duvar porselen serami?i yap?lacakt?r.
DÖ?EME: Yer kaplamas? olarak granit kullan?lacakt?r. Banyolarda s?rl? porselen seramik yer kaplamas? kullan?lacakt?r.
TAVAN: Alç?pan tavan veya 60x60 vinil asma tavan yap?lacakt?r.
* Projesine göre akrilik küvet veya du? teknesi montaj? yap?lacakt?r.
* Projesine göre 1. s?n?f tezgah üstü lavabo montaj? yap?lacakt?r.
* Gömme tip rezervuar ve asma klozet montaj? yap?lacakt?r.
* Tavan veya duvara monte edilebilir tipte havaland?rma aspiratör montaj? yap?lacakt?r.
* Birer adet kromajl? havluluk, kö?e veya duvar tipi sabunluk (süngerlik), tuvalet ka??tl???, bornoz ask?s? ve özel tasar?ml? ayna montaj? yap?lacakt?r.
* Havlupan tipi radyatör montaj? yap?lacakt?r.
ELEKTRIK
Projesine uygun ?ekilde komütatör ayd?nlatma sortisi, tavanda dekoratif spot armatür, ayna üstünde dekoratif aplik armatürü ile tesis edilecektir
YATAK ODALARI / IN?AAT
DUVAR: Alç? s?va üzeri su bazl? boya kullan?lacakt?r.
DÖ?EME: Laminant parke yap?lacakt?r.
TAVAN: Alç? s?va üzeri plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.

MEKAN?K
* Sap alt? ?s? ve darbe sesine kar?? yal?t?m siltesi yap?lacakt?r.
* Ebeveyn Yatak odasinda klima için elektrik altyap? tesisat? olu?turulacakt?r.
MARKALAR SERAM?K: Vitra ve/veya Ege Seramik ve/veya Seranit ve/veya Çanakkale ve/veya muadil markal? ürünler olacakt?r.
ANKASTRE ÜRÜNLER: Franke ve/veya Vestel ve/veya Siemens ve/veya Teka ve/veya muadil markal? ürünler olacakt?r.
V?TR?F?YE ÜRÜNLER: Duravit ve/veya Vitra ve/veya Serel ve/veya muadil marka ürünler olacakt?r.
ARMATÜRLER: Grohe ve/veya Artema ve/veya E.C.A ve/veya muadil marka ürünler olacakt?r.
ANAHTAR-PRIZLER: Schneider ve/veya Legrand ve/veya Viko ve/veya muadil marka ürünler olacakt?r.
SALT MALZEMELER: Siemens ve/veya Moeller ve/veya Schneider ve/veya muadil marka ürünler olacakt?r.
* Teknik mecburiyet olu?mas? halinde mahal listelerinde Emlak Konut G.Y.O A.S. onay? ile de?i?iklik yapilabilir.


+ Kapal? ve aç?k yüzme havuzlar?
+ Sauna, fitness, buhar odalar?n? bar?nd?ran sa?l?k ve spor kulübü
+ Tenis kortu ve çok amaçl? spor sahas?
+ Sadece siteye hizmet veren market ve kafeterya
+ Çocuk oyun alanlar?
+ Kre?
+ Her daireye yeterli kapal?-aç?k otoparklar
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER