KURUMSAL

BAŞKANIN MESAJI

Temellerini 1977 y?l?nda att???m?z Arta? ?n?aat olarak biz; Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan bir sektörün temsilciyiz. Bu bilinçle her zaman ba?ta devletimiz olmak üzere, tüm meslekta?lar?m?z ve çal??anlar?m?z ile beraber yol al?yor, ülkeye katma de?er sa?layan yat?r?mlar gerçekle?tiriyoruz. Konut, al??veri? merkezi, otel in?aatlar? ve yönetimleri ile gayrimenkul, perakende ve turizm sektörlerinde etkin rol al?yoruz.

Bugüne kadar toplam 17.500 konut teslim ettik. Avrupa Konutlar? markam?z ile “konutta güvenin ve kalitenin markas?” haline gelmemizde ki en önemli etken; mü?teri memnuniyetinin öncelikli ilkemiz olmas?d?r. Erken teslim ve yat?r?mc?s?na sa?lad??? kazanç ile sa?lad???m?z güveni; teslim sonras? deste?imizle güçlendirdik. ?stanbul’un çe?itli yerlerinde bu markam?z alt?nda konutlar?, sosyal alanlar?, peyzaj? ve ticari üniteleri ile nitelikli ya?am alanlar? olu?turduk. Ortak giri?imler ile geli?tirdi?imiz mega projelerimiz Vadistanbul ve Tema ?stanbul ise; dünya ?ehri ?stanbul’a yak???r, sembol projeler olarak hayat buldu.

?n?aat sektöründe 40 y?l? a?k?n süre boyunca ald???m?z yol, her yeni projemize daha tecrübeli yakla?mam?z? sa?larken, sektördeki yeniliklere aç?k duru?umuz tüm üretimimizi ça??n ihtiyaçlar?n? kar??layacak ?ekilde gerçekle?tirmemizi sa?lad?. ?nsanlar?n her daim yeme, giyinme ve bar?nma ihtiyaçlar? vard?r. Temel ihtiyaçlardan biri olan bar?nma ihtiyac? ise her zaman devam edecektir. Geli?tirilecek yeni modeller, yeni projeler hayata ve insana büyük de?er katacakt?r. Biriken deneyimimiz ve yenilikçi duru?umuzla bundan sonraki süreçte hem ki?ilere hem de ülkemize de?er katmaya devam edece?iz.

Süleyman Çetinsaya

Arta? ?n?aat Yönetim Kurulu Ba?kan?