Avrupa Konutlar? Ispartakule 1

PROJE DETAYLARI
KONUMIspartakule / Avc?lar / ?stanbul
ARSA ALANI35.500 m²
KONUT SAYISI385
PROJE SÜRESİ12 Ay
PROJE ADRESİTahtakale Mah. T-3154 Sk. Ispartakule / Avc?lar
TESLİM TARİHİ2011

S?TE GENEL ÖZELLIKLER? ve AYRICALIKLAR

* Vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde site çevresi güvenlik duvarlar? ile çevrilerek araç ve yaya giri?leri için güvenlik noktalar? olu?turulacakt?r.
* Araçlar?n siteye giri?leri ve ç?k??lar? bariyer kontrollü, tek bir güvenlik noktas?ndan olacakt?r.
* Site sakinlerinin ortak kullan?m? için vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde aç?k ve kapal? otopark alanlar? olu?turulacakt?r.
* Vaziyet plan?nda belirtildi?i gibi spor alanlar?, yürüyü? parkuru çocuk oyun alanlar? yap?lacakt?r.
* Vaziyet plan?nda ye?il alan olarak gösterilen alanlara bitkisel peyzaj uygulamas? yap?lacakt?r.
* Site içi peyzaj ve otopark alanlar? aydinlatmalar? tasarruflu ayd?nlatma elemanlar? ile yap?lacakt?r.
* Projesine uygun olarak yang?n ihbar sistemi kurulacakt?r.
* Havuz (yüzme ve çocuk havuzu) yap?lacakt?r.
* Konutlar?n ?s?nma ve s?cak su sistemi blok baz?nda merkezi sistem olup, yirmi dört saat kesintisiz s?cak su temini sa?layacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin ?s?nma ve s?cak su kullan?m miktarlar?, konutlar baz?nda pay ölçerler kullan?larak belirlenecektir.
* Projesine göre y?ld?r?mdan korunma tertibat?/tertibatlar? kurulacakt?r.

BLOKLAR GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR
* Kaba ?n?aat; ticari merkezler konvansiyonel kal?p sistemi, konutlar ise tünel kal?p sistemi ile yap?lacakt?r.
* Bloklarda zemin iyile?tirmesi ve temel sistemi; "?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi Geoteknik Ana Bilim Dal?" taraf?ndan düzenlenen rapor ve hesaplar do?rultusunda yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde projelerine uygun olarak ?s? yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde, mimari projelerine uygun olarak cephe kaplama malzemeleri ve/veya d?? cephe boyalar? kullan?lacakt?r.
* Bloklar?n çat?lar? ?s? ve su yal?t?ml? teras çat? olup, yüzey kaplamas? uygun boyutta m?c?r ve/veya seramik olacakt?r.
* Blok giri?leri zemin kaplamalar?; do?al granit ve/veya do?al ta? ve/veya granit seramik ile yap?lacakt?r.
* Blok giri?leri duvar kaplamalar? alç? s?va üzerine saten boya veya su bazl? plastik

+ Kapal? ve aç?k yüzme havuzlar?
+ Sauna, fitness, buhar odalar?n? bar?nd?ran sa?l?k ve spor kulübü
+ Çocuk oyun alanlar?
+ Her daireye yeterli kapal?-aç?k otoparklar
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER