Avrupa Konutlar? Ispartakule 2

PROJE DETAYLARI
KONUMIspartakule / Avc?lar / ?stanbul
ARSA ALANI26.000 m²
KONUT SAYISI330
PROJE SÜRESİ12 Ay
PROJE ADRESİTahtakale Mah. T-3154 Sk. Ispartakule / Avc?lar
TESLİM TARİHİ2011

S?TE GENEL ÖZELL?KLER? ve AYRICALIKLAR

* Vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde site çevresi güvenlik duvarlar? ile çevrilerek araç ve yaya giri?leri için güvenlik noktalar? olu?turulacakt?r.
* Araçlar?n siteye giri?leri ve ç?k?slar? bariyer kontrollü, tek bir güvenlik noktas?ndan olacakt?r.
* Site sakinlerinin ortak kullan?m? için vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde aç?k ve kapal? otopark alanlar? olu?turulacakt?r.
* Vaziyet plan?nda belirtildi?i gibi spor alanlar?, yürüyü? parkuru çocuk oyun alanlar? yap?lacakt?r.
* Vaziyet planinda ye?il alan olarak gösterilen alanlara bitkisel peyzaj uygulamas? yap?lacakt?r.
* Site içi peyzaj ve otopark alanlar? ayd?nlatmalar? tasarruflu ayd?nlatma elemanlar? ile yap?lacakt?r.
* Projesine uygun olarak yang?n ihbar sistemi kurulacakt?r.
* Havuz (yüzme ve çocuk havuzu) yap?lacakt?r.
* Konutlar?n ?s?nma ve s?cak su sistemi blok baz?nda merkezi sistem olup, yirmi dört saat kesintisiz s?cak su temini sa?layacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin ?s?nma ve s?cak su kullan?m miktarlar?, konutlar baz?nda pay ölçerler kullan?larak belirlenecektir.
* Projesine göre y?ld?r?mdan korunma tertibat?/tertibatlar? kurulacakt?r.

BLOKLAR GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR
* Kaba ?n?aat; ticari merkezler konvansiyonel kal?p sistemi, konutlar ise tünel kal?p sistemi ile yap?lacakt?r.
* Bloklarda zemin iyile?tirmesi ve temel sistemi; "?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi Geo teknik Ana Bilim Dal?" taraf?ndan düzenlenen rapor ve hesaplar do?rultusunda yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde projelerine uygun olarak ?s? yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde, mimari projelerine uygun olarak cephe kaplama malzemeleri ve/veya d?? cephe boyalar? kullan?lacakt?r.
* Bloklar?n çat?lar? ?s? ve su yal?t?ml? teras çat? olup, yüzey kaplamas? uygun boyutta m?c?r ve/veya seramik olacakt?r.
* Blok giri?leri zemin kaplamalar?; do?al granit ve/veya do?al ta? ve/veya granit seramik ile yap?lacakt?r. * Blok giri?leri duvar kaplamalar? alç? s?va üzerine saten boya veya su bazl? plastik boya kullan?larak yap?lacakt?r.
* Blok giri? tavanlar?; alç? s?va üzerine saten boya yap?l?p dekoratif aydinlatmalar kullan?lacakt?r.
* Blok giri? kap?lar? alüminyum ve/veya krom veya ferforje, çelik, ahsap kar???m? yap?lacakt?r.
* Blok servis merdivenleri basamaklar? do?al veya suni mermer yap?lacakt?r. Blok servis merdiven sahanl?klar? ve kat holleri do?al veya suni mermer yap?lacakt?r.
* Servis merdivenleri korkuluklar? alüminyum ve/veya demir boru ve boya olacakt?r.
* Servis merdiven sahanl?klar? ve kat holleri duvar kaplamalar? alç? s?va üzeri saten veya su bazl? plastik boya, tavan kaplamalar? alç? siva üzerine plastik boya olacakt?r.
* Blok yang?n merdiven basamak ve sahanl?klar?, mermer vb. yap?l?p duvarlar? alç? s?va üzeri saten veya su bazl? plastik boya, tavan kaplamalar? alç? s?va üzerine plastik boya olacakt?r.
* Korkuluklar? demir profil ve boya yap?lacakt?r.
* Blok giri?ine her daire için posta kutusu yap?lacakt?r.
* Her blogun zemin kat?nda mimari projesinde gösterilen yerde ba??ms?z bölümlerin kullanma suyu iht?yac?n? kar??layacak paslanmaz çelik depolar ve depolara ba?l? hidrofor sistemleri kurulacakt?r.
* Sitenin ortak su ve elektrik kullan?m? için tek bir sayaç olacak, ba??ms?z bölümlerin su ve elektrik kullan?m bedelleri için konut baz?nda sayaç tak?lacak ve ilgili kurumlar taraf?ndan ücretlendirilecektir.
* Merdiven ve kat holleri ayd?nlatmalar?nda harekete duyarl? armatürler kullan?lacakt?r.
* Yang?n merdivenlerine merdiven otomati?i sistemi kurulacakt?r.
* Bloklar?n pis su tesisatlar?nda sessiz boru kullan?lacakt?r.
* Mimari kat planlar?nda gösterilen yerlere yang?n dolab? montaj? yap?lacakt?r.
* Tüm bloklarda yap?lan trafik hesab?na uygun tipte asansörler imal edilecektir.
* Elektrik kesilmelerine kar??, tüm mahaller %100 jeneratör sistemleriyle beslenecektir.
* Asansör kap?lar?na do?al granit ve/veya mermer söve yap?lacakt?r.

DA?RE GENEL? YAPILACAK ?MALATLAR
* Daire giri? kap?lar? ah?ap kaplamal? çelik kap? olacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin balkon korkuluklar?, demir boru veya alüminyum olacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin tüm d?? do?ramalar? PVC yap?l?p, ?s? cam konfor kullan?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin antrelerinde ah?ap kaplama portmanto/vestiyer dolab? yap?lacakt?r.
* Pencere denizlikleri, d?? kap? podyeleri ve balkon parapet harpustalar? do?al mermer olarak yap?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin iç kap? kanatlar? ah?ap, kasalar? ah?ap olacakt?r.
* Konutlarda kullan?lacak tüm prizler çocuk korumal? tip olacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin salon ve yatak odalar?na kartonpiyer yap?lacakt?r.
* Konutlar?n salon, yatak odalar? ve mutfaklar?na perde band? olu?turulacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlere, iki hat kapasiteli telefon alt yap?s? olu?turulacakt?r.
* Merkezi sistem ?s?tma tesisat? yap?lacak olup, termostatik vana kontrollü radyatörler tak?lacakt?r.
* Ba??s?z bölümlere minimum 40 kanal TV yay?n? verilecektir.
* Ba??ms?z bölümlere görüntülü ve site güvenli?i merkezi ile irtibatl? interkom sistemi kurulacakt?r.

+ Kapal? ve aç?k yüzme havuzlar?
+ Sauna, fitness, buhar odalar?n? bar?nd?ran sa?l?k ve spor kulübü
+ Çocuk oyun alanlar?
+ Her daireye yeterli kapal?-aç?k otoparklar
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER