Avrupa Konutlar? Ispartakule 3

PROJE DETAYLARI
KONUMIspartakule / Avc?lar / ?stanbul
ARSA ALANI40.500 m²
KONUT SAYISI644
PROJE SÜRESİ10 Ay
PROJE ADRESİTahtakale Mah. 0-3 Kuzey Yanyol Avrupa Konutlar? Sat?? Ofisi Ispartakule-Avc?lar / ISTANBUL
TESLİM TARİHİ2012

S?TE GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR

* Vaziyet plan?nda belirtilen sekilde site çevresi güvenlik duvarlar? ile çevrilerek araç ve yaya giri?leri için güvenlik noktalar? olu?turulacakt?r. Araçlar?n siteye girisleri ve ç?k??lar? otomatik bariyer kontrollü, tek bir güvenlik noktas?ndan olacakt?r. (OGS)
* Site sakinlerinin ortak kullan?m? için vaziyet plan?nda belirtilen ?ekilde aç?k ve kapal? otopark alanlar? olu?turulacakt?r.
* Vaziyet plan?nda belirtildi?i gibi spor alan?, yürüyü? parkuru çocuk oyun alanlar? yap?lacakt?r.
* Vaziyet plan?nda ye?il alan olarak gösterilen alanlara bitkisel peyzaj uygulamas? yap?lacakt?r.
* Site içi peyzaj alanlar? ayd?nlatmalar? tasarruflu ayd?nlatma elemanlar? ile yap?lacakt?r.
* Projesine uygun olarak dijital adresli yang?n alg?lama ve ihbar sistemi kurulacakt?r.
* Kapal? ve aç?k havuz (yüzme ve çocuk havuzu) yap?lacakt?r.
* Konutlar?n ?s?nma ve s?cak su sistemi blok baz?na merkezi sistem olup, yirmi dört saat kesintisiz s?cak su temini sa?layacakt?r. Ba??ms?z bölümlerin ?s?nma ve s?cak su kullan?m miktarlar?, konutlar baz?nda pay ölçerler kullan?larak belirlenecektir.
* IEEC (Uluslararas? Elektrik-Elektronik Standard?) hükümlerine uygun olarak topraklama ve y?ld?r?mdan korunma tesisat? tesis edilecektir.


BLOKLAR GENEL?NDE YAPILACAK ?MALATLAR
* Kaba ?n?aat; ticari merkezler konvansiyonel kal?p sistemi, konutlar ise tünel kal?p sistemi ile yap?lacakt?r.
* Bloklarda zemin iyile?tirmesi ve temel sistemi; "?stanbul Teknik Üniversitesi ?n?aat Fakültesi Geoteknik Ana Bilim Dal?" taraf?ndan düzenlenen rapor ve hesaplar do?rultusunda yap?lacakt?r.
* Bloklar?n d?? cephelerinde projelerine uygun olarak ?s? yal?t?m? (mantoloma), s?va ve silokon katk?l? di? cephe boyas? yap?lacakt?r.
* Bloklar?n çat?lar? ?s? ve su yal?t?ml? teras çat? olup, yüzey kaplamas? uygun boyutta m?c?r ve/veya seramik olacakt?r.
* Blok giri?leri zemin kaplamalar?na; seramik ve/veya mermer ve/veya do?al granit ile yer kaplamas? yap?lacakt?r.
* Blok giri?leri duvarlar? alç? s?va üzerine su bazl? plastik boya kullan?larak yap?lacakt?r.
* Blok giri? tavanlar?; alç? s?va üzerine boya yap?l?p dekoratif ayd?nlatmalar kullan?lacakt?r.
* Blok giri? kap?lar? alüminyum ve/veya krom veya ferforje, çelik, ah?ap kar???m? yap?lacakt?r.
* Blok servis ve yang?n merdivenleri basamaklar? tek parça mermer kaplama yap?lacakt?r.
* Servis ve yang?n merdivenleri korkuluklar? alüminyum ve/veya paslanmaz çelik ve/veya demir korkuluk yap?lacakt?r. Servis ve yang?n merdiven sahanl?klar? ve kat holleri duvar kaplamalar? alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya, tavan kaplamalar? alç? s?va üzerine plastik boya olacakt?r.
* Blok giri?ine her daire için ah?ap ve/veya pleksiglas, cam vb malzemeden posta kutusu yap?lacakt?r.
* Blok baz?nda prizmatik modüler paslanmaz çelik ve/ veya betonarme su depolar?, yedekl? s?ra pompal?, frekans konvertörlü, paket tip hidrofor grubu montaj? yap?lacakt?r.
* Sitenin ortak su ve elektrik kullan?m? için tek bir sayaç olacak, ba??ms?z bölümlerin su ve elektrik kullan?m bedelleri için konut bazinda sayaç tak?lacak ve ilgili kurumlar taraf?ndan ücretlendirilecektir.
* Merdiven ve kat holleri ayd?nlatmalar?nda harekete duyarl? armatürler kullan?lacakt?r.
* Pis su tesisatlar?nda mineral katk?l?, kendinden ?s? ve ses yal?t?ml?, çok katmanl?, DIN 4102 (yanma s?n?f? min. B2) ve DIN 4109 (bodrum deney odasi UG arkada ölçülen kurulum ses seviyesi de?eri; 4lt/s. max. 20dB)` a uygun sessiz borular ve ekleme parçalar? kullan?lacakt?r.
* Onayl? projesine uygun olarak site içi yang?n alt yap? tesisat? çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, vb. tesislerin ba?lant?lar? yap?lacakt?r. Projesine ve yang?n yönetmeli?ine uygun olarak dijital adresli yang?n alg?lama ve ihbar sistemi kurulacakt?r. Yang?n yönetmeli?ine göre çok yüksek katl? binalarda, tüm ba??ms?z bölümlerde adresli yang?n alg?lama ve ihbar dedektörleri tesis edilecektir. Ayr?ca projesine uygun olarak yüksek bloklarda sprinkler montaj? yap?lacakt?r.
* Tüm bloklarda trafik hesab?na uygun say?da ve h?zda, TSE ve CE standartlar?nda asansörlerin temini ve montaj? yap?lacakt?r. Yüksek bloklarda ayr?ca yang?n yönetmeli?ine uygun, acil kurtarma tertibat? olan asansörler olacakt?r.
* Tüm ortak alanlarda ve dairelerde % 100 yedekli enerjiyi sa?layacak kapasitede jeneratör sistemi tesis edilecektir.
* Asansör kap?lar?na do?al granit ve/veya mermer ve/ veya ahsap ve/veya paslanmaz çelik asansör sövesi yap?lacakt?r.

DA?RE GENEL? YAPILACAK ?MALATLAR
* Daire giri? kap?lar? çelik kap? olup, kap? kanad?n?n iki yüzü, pervazi ve kasas? ah?ap ve/veya PVC kapl? olacakt?r.
* Ba??ms?z bölümler?n tüm pencereleri PVC do?rama ve/ veya alüminyum do?rama ve ?s? cam sinerji yap?lacakt?r. Pencerelerden 1 adedi çift aç?l?r yap?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümler?n antrelerinde ah?ap kaplama ve/veya pvc kaplama portmanto/vestiyer dolab? yap?lacakt?r.
* Ba??ms?z bölümlerin iç kap?lar? ah?ap ve/veya MDF üzeri PVC kaplamal? veya mono blok dolu kap?, caml? ve/veya cams?z iç kap? kanad?, kasas?, pervaz? yap?lacak ve madeni aksam? ile birlikte yerine tak?lacakt?r. Kap? kollar? paslanmaz çelik malzemeden ve rozetli olarak imal edilecektir.
* Projesine göre yeterli say?da çocuk korumal? toprakl? enerji priz sortisi, telefon, data priz sortileri tesis edilecektir.
* Ba??ms?z bölümlerin salon ve yatak odalar?na stropiyer yap?lacakt?r. Konutlar?n salon, yatak odalar? ve mutfaklar?na perde band? olu?turulacakt?r.
* ?ki daireyi birbirinden ay?ran ortak duvarlar?n salon ve/ veya odalara gelen k?s?mlar?na ?s? ve ses yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Merkezi sistem ?s?tma tesisat? yap?lacak olup, ?s? gider payla??m? kalorimetre ile yap?lacakt?r. Daire içlerinde bütün odalara projesine uygun olarak kompakt ventilli panel radyatör montaj? yap?l?p, yönetmeliklere uygun olarak mahal s?cakl??in? asgari 15 °C olacak ?ekilde ayarlayabilen TS EN 215`e uygun termostatik vana takilacakt?r.
* Projesine uygun olarak odalar?n tavanlar?nda avize ayd?nlatma sortileri klemens ile sonland?r?lacak armatür tak?lmayacakt?r. Antre, kiler, koridor, mutfak, banyo, ebeveyn banyo ve balkonlara projelerine uygun olarak armatürler tesis edilecektir.
* TV tesisatinda sistemde prizlerde receiver kullanmadan 40 adet dijital kanal mevcut olacakt?r Uygun receiverler kullanarak uydu yay?nlar? ve ?ifreli yay?nlar da izlenebilecektir. Ayr?ca dairelerde projesine ve mimari tefrise uygun yeterli say?da TV priz sortisi tesis edilecektir.
* Projesine uygun olarak renkli görüntülü interkom sistemi kurulacakt?r. Daireler, blok giri?i ve site giri? kap?s? ile sesli ve görüntülü ileti?im kurabilecektir
* Onayl? projesine uygun olarak site içi do?algaz alt yap? tesisat? çekilecek, bloklar, sosyal tesisler, ticari üniteler ve di?er do?al gaz tüketimi yap?lacak olan tesislerin ba?lant?lar? yap?lacakt?r.
* Projesine uygun olarak site içinde çevre duvar?n? ve/ veya demir korkuluk/çitlerini, otopark giri? ve ç?k??lar?n? ve blok giri?lerini kontrol alt?nda tutan güvenlik amaçl? kapal? devre kamera sistemi (CCTV) kurulacak, güvenlik merkezinden 7/24 saat izleme ve kay?t yap?lacakt?r.


BA?IMSIZ BÖLÜMLER ZEM?N, DUVAR, TAVAN KAPLAMALARI, V?TR?F?YE, ARMATÜR VE AKSESUARLARI ANTRE VE KOR?DORLAR DÖ?EME KAPLAMASI :
Porselen seramik ve/veya granit seramik ve/veya laminat parke ve/veya lamine parke ve/ veya masif parke yer kaplamas?, dö?eme malzemesinden veya PVC kaplama MDF süpürgelik yap?lacakt?r.
DUVAR KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik boya yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
SALON
DÖ?EME KAPLAMASI : Laminant parke ve/veya lamine parke ve/veya masif parke yap?lacakt?r.
DUVAR KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik boya yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
SÜPÜRGEL?K : 10 cm yüksekli?inde ah?ap veya MDF üzeri PVC kaplamal? süpürgelik yap?lacakt?r.
YATAK ODALARI
DÖ?EME KAPLAMASI : Laminant parke ve/veya lamine parke ve/veya masif parke yap?lacakt?r.
DUVAR KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik boya yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
SÜPÜRGEL?K : 10 cm yüksekli?inde ah?ap veya MDF üzeri PVC kaplamal? süpürgelik yap?lacakt?r.
BALKONLAR
DÖ?EME KAPLAMASI : Seramik ve/veya mermer yer kaplamas? ve dö?eme malzemesinden süpürgelik yap?lacakt?r.
DUVAR KAPLAMASI : Is? yal?t?m?, s?va ve d?? cephe boyas? yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Is? yal?t?m?, s?va ve d?? cephe boyas? yap?lacakt?r.
KORKULUKLAR : Betonarme parapet, denizlik, veya alüminyum korkuluk, lamine cam yap?lacakt?r.
BANYO-EBEVEYN BANYO WC
DÖ?EME KAPLAMASI : Seramik.
DUVAR KAPLAMASI : Seramik veya vinily duvar ka??d? asma tavan? minumum 5 cm geçecek ?ekilde yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Ye?il alç?pan ve/veya alüminyum asma tavan yap?lacakt?r.
BANYO BATARYASI : Telefon ask?s? ve el du?u ile birlikte, kireç k?r?c?l?, minumum 3 fonksiyonlu komple tak?m banyo bataryas? montaj? yap?lacakt?r.
DOLAPLAR : Lake veya PVC kaplamal? banyo dolab? ve dekoratif ayna tak?lacakt?r.
LAVABO VE TESISATI : Projesine uygun olarak tezgah üstü lavabo montaji ve tek gövde batarya ve sifonu ile birlikte montaj? yap?lacakt?r.
KLOZET : Kendinden rezervuarl? alafranga tuvalet ta?? ve/ veya gömme rezervuar ve asma klozet montaji yap?lacakt?r.
DU? TEKNESI VE KÜVET : Projesine uygun ölçülerde akrilik küvet veya du? teknesi, 5 mm düz veya desenli temperli camdan du?a kabin montaj? yap?lacakt?r.
HAVALANDIRMA : Tavan veya duvara monte edilebilir tipte havaland?rma aspiratörü montaj? yap?lacakt?r.
AKSESUARLAR : Prinçten kromajl? ka??tl?k, bar ve/veya yuvarlak havluluk ve ikili ask?l?k montaj? yap?lacakt?r. ISITMA TES?SATI : Genel ve ebeveyn banyolarda havlupan montaji yap?lacakt?r.
MUTFAK
DÖ?EME KAPLAMASI : Porselen seramik ve/ veya granit seramik ve/veya laminant parke ve/veya lamine parke ve/veya masif parke yer kaplamas?, 10 cm yüksekli?inde ah?ap veya seramik veya MDF üzeri PVC kaplamal? süpürgelik yap?lacakt?r.
DUVAR KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri, plastik boya yap?lacakt?r.
TAVAN KAPLAMASI : Alç? s?va üzeri plastik tavan boyas? yap?lacakt?r.
MUTFAK DOLAPLAR : Akrilik tezgah ve/veya do?al granit ve/veya mermer ve/veya laminat tezgah yap?lacakt?r. Tezgah ve üst dolap aras? seramik ve/veya granit kaplama ve/veya cam mozaik ve/veya fileli mermer ve/veya alüminyum kaplamal? mdflam yap?lacakt?r. Mutfak alt ve üst dolab? ahsap kaplama ve/veya lake ve/veya PVC kaplama yap?l?p yerine monte edilecektir. Mente?eler frenli mente?e olacakt?r. Alüminyum baza, ayarlanabilir ayak yap?lacakt?r. Mutfak dolab? aksesuarlar? idarenin onay?ndan sonra kullan?lacakt?r.
EVYE : Projesine uygun olarak tek gözlü damlal?kl? ve/ veya 1,5 gözlü damlal?kl? ve/veya 1,5 gözlü damlal?ks?z paslanmaz çelik evye montaj? yap?lacakt?r. Evye monte edilebilir tipte, plastik sifonlu, tek gövde bataryali evye tesisati montaj? yap?lacakt?r.
ANKASTRE ÜRÜNLER : Bir adet bula??k makinesi, bir adet f?r?n, bir adet mikrodalga f?r?n, bir adet ocak ve bir adet davlumbaz montaj? yap?lacakt?r.
Teknik mecburiyet olu?mas? halinde mahal listelerinde Emlak Konut G.Y.O. A.?. onay? ile de?i?iklik yap?labilir.

+ Fitness Center
Gerek mimarisiyle, gerek ekipmanlar?yla son derece modern bir Fitness Center, yeni evinizde sizi bekliyor. Gününüz ne kadar yo?un, i?leriniz ne kadar acil olursa olsun, her sabah 40 dakikan?z? mutlaka spora ay?r?n
+ Kapal? Otopark
Her daireye yetecek kapasitede in?a edilen kapal? otoparklar?m?z sayesinde hem araçlar?n?z güvende, hem de çocuklar?n?z?n bahçede keyfi yerinde. Üstelik otoparklardan binalara geçi?lerden sonra asansörlerle istenilen katlara ula??m sa?lanmaktad?r.
+ Aç?k ve Kapal? Yüzme Havuzu
Ispartakule 3`te yer alan aç?k ve kapal? yüzme havuzlar?nda, yaz k?? sa?l?kl? bir hayata kulaç at?n, günün tüm yorgunlu?unu suya b?rak?n...
+ Güvenlik Sistemi
7/24 kapal? devre kamera kay?t sistemi, kontrollü araç ve yaya giri?-ç?k???, uzman güvenlik personelleri, yang?n ve duman alarm? sistemleri, her dairede görüntülü intercom sistemi. Bu konforu kal?c? bir huzura dönü?türmek için biz yine her ?eyi dü?ündük.

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER