KURUMSAL

KALİTE POLİTİKAMIZ

KAL?TE POL?T?KAMIZ
Geli?tirdi?imiz projelerde;
Kalite Politikamiz ?lerleyen teknolojiyi takip edip uygulamak,
Kalite Politikamiz Çevre, i? sa?l??? ve güvenli?i konular?yla ilgili tüm kanun ve yönetmeliklere uymak ,
Kalite Politikamiz Hem yasal ?artlar? hem mü?teri beklentilerini kar??layarak memnuniyeti en üst düzeyde tutmak ,
Kalite Politikamiz Zaman?nda teslimat? gerçekle?tirmek ,
Kalite Politikamiz Sat??  sonras? teknik ve yönetimsel destek sa?lamak.