Avrupa Konutlar? TEM

PROJE DETAYLARI
KONUMKüçükköy / G.O.P. / ?stanbul
ARSA ALANI150.000 m²
KONUT SAYISI3100
PROJE SÜRESİ22 Ay
SATIŞ OFİSİTEM Otoyolu Küçükköy Giri?i Avrupa Konutlar? Küçükköy - Gaziosmanpa?a / ISTANBUL
TESLİM TARİHİ2009

SiTE GENEL ÖZELLiKLERi ve AYRlCALlKLAR

* Site çevresinde duvarlarla çevrilecek güvenlik kontrollü 2 adet giri? kap?s? olacakt?r. Tüm yaya ve otomobil giri?-ç?k??lar? bu kap?lardan yap?lacakt?r.
* Giri? kap?lar?ndan ve blok giri?lerinden daire içlerine ba?lant?l? interkarn sistemi kurulacakt?r.
* 24 saat kapal? devre kamera izleme sistemi genel mekanlardaki belli noktalar? tek bir güvenlik otomasyon merkezinden izieyebilecek ?ekilde kurulacakt?r.
* Site içinde yaya ve otomobil yollar? yap?lacak, bina yerle?imi d???nda kalan % 85 oran?ndaki alan Rekreasyon ve Genel kullan?m için ayr?lacakt?r.
* Ye?il alanlar için peyzaj yap?l?p otomatik kontrollü bahçe sulama sistemi kurulacakt?r.
* Site içinde kre? yap?lacakt?r.
* Vaziyet plan?nda ve makette belirtilen yerlerde 5 adet yari olimpik aç?kyüzme havuzu in?a edilecektir.
* Site içinde Klüp Binas? ad? alt?nda sosyal tesis in?a edilecektir. Bu bölümde aç?k ve kapal? 2 havuz, sauna, buhar banyosu, fitness salonu, aerobik ve salonu yap?l?p sitede ya?am ba?lad???nda bu tesislerin ekipmanlar? yerle?tirilerek kullan?l?r durumda üyelerin hizmetine sunulacakt?r.
* Site sakinlerine hizmet verecek market ,güzellik salonu gibi site içine hitap eden ticari bölümler yap?lacakt?r.
* Tenis, basketbol ve voleybol tesisleri yer alacakt?r. Rekreasyon alanlar? içinde ?elale ve gölet gibi etkinlikler ve kafeteryalar yer alacakt?r.
* Her daire için kat eri?imli kapal? otoparklar yap?lacakt?r.
* Daire içi ortak mahaleler ve tüm sitede kesintisiz elektrik sa?layacak kapasitede jeneratörler bulundurulacakt?r.

ZEM?N, TEMEL VE B?NA
* Binalar betonarme olacakt?r. Y?ld?z Teknik Üniversitesi raporu do?rultusunda deprem yönetmeli?ine uygun temel sistemi uygulanacakt?r.
* Yap?m tekni?i radye temel ve tünel kal?p sistemidir.
* Temel, yap? çevre, saha ve ya?mur suyu drenaj sistemi yap?lacakt?r.

SU, SES VE ISI YALITIMI
* Bina badrumlar?nda d?? perde duvarlar?na d??ar?dan su yal?t?m?, tavanda ?s? yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Hidrofor ve su depolar?n?n oldu?u mahallerde ve gereken binalarda ses yal?t?m? yap?lacakt?r.
* Darbe sesi yal?t?m? için dö?emelerde sap alt?na yal?t?m ?iltesi kullan?lacakt?r.

ÇATILAR
* Çat?lar, ah?ap oturtma çat? olup su ve ?s? yal?t?m? yap?lacakt?r.
DI? CEPHE
* D?? cephe duvarlar? tu?la, gazbeton, bims blok, iç duvarlar ise tu?la veya gazbeton, alç? blok duvar, alç?pan, beton panel ve beton arme perde vs. yap?lacakt?r.
* Tüm d?? cephede ve ç?kma altlar?nda; ?s? yal?t?m? ve s?va (mantolama) yap?lacakt?r.
* Konut blo?u d?? cepheleri ilk 3 katta suni ta? kaplama (granit - seramik gibi) di?er katlar ise silikon esasl? suya dayan?kl? d?s cephe boyas? ile boyanacakt?r.
MERD?VEN VE SAHANLIKLAR
* Mermer kaplama yap?lacakt?r.
DO?RAMALAR
* Is? ve ses izolasyonlu çift caml? plastik da?rama yap?lacakt?r.
?Ç KAPlLAR
* Ah?ap görünümlü monoblok kap? kullan?lacakt?r.
DI? KAPI
* Daire giri? kap?lar? ah?ap görünümlü çelik kap? olacakt?r.
TAVAN
* Bütün tavanlarda alç? perdah üzeri su bazl? plastik boya kullan?lacakt?r.
* Gerekli yerlerde asma tavan uygulamas? yap?lacakt?r.
DUVARLAR
* Bütün duvarlarda alç? s?va üzeri su bazl? plastik boya veya duvar ka??d? kullan?lacakt?r.
ISLAK ZEM?NLER * 1.s?n?f seramik yer kaplamas? kullan?lacakt?r.
* Suya kar?? bütün ?slak mekanlar?n izolasyonu yap?lacakt?r.
SALON VE ODA ZEMINLER? * Laminat parke yer kaplamas? kullan?lacakt?r.
ANTRE, KOR?DOR VE HOL ZEMINLER?
* 1.s?n?f seramik yer kaplamas? kullan?lacakt?r.
BEYAZ E?YA
* Ocak, f?r?n, bula??k makinesi ve davlumbaz konulacakt?r.
BANYO VE MUTFAK DOLAPLARI
* Laminat kaplamal? dolap ve tezgahlar kullan?lacakt?r.
ISITMA
* Do?algaz yak?tl? lokal kombili ?s?tma sistemi, banyolarda dekoratif havlu-pan radyatörler, tüm odalarda panel radyatörler kullanilacakt?r. Banyo havaland?rmasi banyo aspiratörleri ile yapilacakt?r.
YANGlN ÖNLEMLER?
* Türkiye yangindan korunma yönetmeli?i, NFPA (American Ulusal Yangin Önleme Birli?i) standard?, UL/FM standard? dikkate al?narak; yang?n sistemleri tesis edilecektir.
* Is?tma sistemi ve ocaklar için deprem sensörlü, gaz dedektörlü, selenoid kesme vanal? do?algaz tesisat? tesis edilecektir.
SIHHI TES?SAT
* 1.s?n?f armatür ve vitrifiyeler kullanIlacaktIr.
* S?cak su kombiden sa?lanacak olup, so?uk su bloklardaki modüler paslanmaz çelik su depolar?nda depolanan sebeke suyundan temin edilecektir.
ELEKTR?K
* Dekoratif anahtar ve prizler, jeneratör, bataryal? güvenlik ayd?nlatmas?, parataner sistemi ile y?ld?r?mdan korunma sistemi, temel topraklama tesisat?, bireysel enerji ölçüm ve faturalama sistemi kullanilacaktir.
* Görüntülü interkarn sistemi yapilacaktir.
ASANSÖRLER
* Kapal? ve acil durum asansörleri, havaland?rmal?, güvenlik alarml?, deprem sensörlü, ses ba?lant?l? asansörler kullan?lacakt?r.

+ 7 Adet açik, 1 adet kapal? havuz
+ Sauna, fitness, squash, plates salonlar?n? içeren sa?l?k ve spor kulübü
+ Tenis kortlar? ve çok amaçl? spor sahas?
+ Sadece siteye hizmet veren market ve kafeterya
+ Sadece siteye hizmet veren market, kafeterya ve ticari üniteler
+ Çocuk oyun alanlar?
+ Kre? ve anaokulu
+ Her daireye yeterli kapal? otopark
+ Kapal? otoparklardan blok asansörlerine direk ba?lant?
+ Daire içlerinin tüm ihtiyaçlar?n? kesintisiz kar??layan jeneratörler

SATIŞI DEVAM EDEN

DİĞER PROJELER